submit


אני מרגיש נוסטלגי והתחיל מחדש לראות כמה פרקים של מוקדם אנימה אני גדלתי עם תתפוס אותי על זריחת הירח בסוף השבוע הזה. זה יום ראשון שלי התלבושת. עדיין לא החלטתי שלי שבת תלבושת: עוף אלרגיה היא להשפיע, אז הייתי צריך לקחת כדי להסיח את דעתי מן מגרד את הגוף שלי. אני מרגיש נוסטלגי והתחיל מחדש לראות כמה פרקים של מוקדם אנימה אני גדלתי עם עוף אלרגיה היא להשפיע, אז הייתי צריך לקחת כדי להסיח את דעתי מן מגרד את הגוף שלי

About